Le Cordon Bleu Istanbul

Введення

Прочитайте офіційний опис

Le Cordon Bleu пеÑеÑвоÑивÑÑ Ð· паÑизÑÐºÐ¾Ñ ÐºÑлÑнаÑÐ½Ð¾Ñ Ñколи в академÑÑ ÐºÑлÑнаÑÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð¸ÑÑеÑÑв з Ð²ÐµÐ»Ð¸ÐºÐ¾Ñ Ð¼ÑжнаÑÐ¾Ð´Ð½Ð¾Ñ Ð¼ÐµÑежеÑ. РепÑÑаÑÑÑ Le Cordon Bleu пÑодовжÑÑ Ð·ÑоÑÑаÑи завдÑки ÑвоÑм пÑогÑамам, ÑÐºÑ Ð¿Ð¾ÑÑÑйно вдоÑконалÑÑÑÑÑÑ Ñа адапÑÑÑÑÑÑÑ Ð´Ð¾ поÑоÑÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð¼Ð°Ð¹Ð±ÑÑнÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑеб гаÑÑÑономÑÑÐ½Ð¾Ñ Ð¿ÑомиÑловоÑÑÑ, а Ñакож виÑококвалÑÑÑÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑнÑÑÑÑкÑоÑÑв ÑеÑ-кÑÑаÑÑ, кожен з ÑÐºÐ¸Ñ Ð²Ð¾Ð»Ð¾Ð´ÑÑ Ð²ÐµÐ»Ð¸ÐºÐ¸Ð¼Ð¸ знаннÑми в ÑвоÑй галÑзÑ.

ТеоÑеÑиÑÐ½Ñ ÑеÑнÑÑÐ½Ñ ÐºÑÑÑи кÑлÑнаÑÐ½Ð¾Ñ Ð¼Ð°Ð¹ÑÑеÑноÑÑÑ Ð²Ð¸ÐºÐ»Ð°Ð´Ð°ÑÑÑÑÑ Ð² аÑдиÑоÑÑÑ, оÑнаÑенÑй ÑÑÑаÑÐ½Ð¾Ñ ÐºÑÑÐ½ÐµÑ Ñа аÑдÑовÑзÑалÑними ÑиÑÑемами, Ñо Ð´Ð°Ñ ÑÑÑденÑам можливÑÑÑÑ Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¾ ÑпоÑÑеÑÑгаÑи за кÑÑаÑÑми Ñа задаваÑи пиÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ð² навÑалÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ ÑеÑедовиÑÑ. СлÑдом за ÑеоÑеÑиÑними кÑÑÑами ÑÑÑденÑи пÑакÑикÑÑÑÑ ÑеÑнÑÐºÑ Ð² кÑлÑнаÑÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ»Ð°ÑÐ°Ñ Ð¿Ñд кеÑÑвниÑÑвом Ñа наглÑдом ÑвоÑÑ ÑеÑ-ÑнÑÑÑÑкÑоÑÑв.

Le Cordon Bleu Istanbul пÑопонÑÑ ÑÐ²Ð¾Ñ Ð¿ÑогÑами з ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð¾Ñ Ð¼ÑжнаÑÐ¾Ð´Ð½Ð¸Ñ ÑеÑ-ÑнÑÑÑÑкÑоÑÑв. ÐÑÑ ÐºÑÑÑи викладаÑÑÑÑÑ Ð°Ð½Ð³Ð»ÑйÑÑÐºÐ¾Ñ Ð¼Ð¾Ð²Ð¾Ñ, а демонÑÑÑаÑÑÐ¹Ð½Ñ Ð·Ð°Ð½ÑÑÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾ÑаÑно пеÑекладаÑÑÑÑÑ Ð½Ð° ÑÑÑеÑÑÐºÑ Ð¼Ð¾Ð²Ñ. ÐапÑикÑнÑÑ ÑÐ¸Ñ Ð¿ÑогÑам ÑÑÑденÑи випÑÑкаÑÑÑ Ñк англÑйÑÑкÑ, Ñак Ñ ÑÑанÑÑзÑÐºÑ Ð³Ð°ÑÑÑономÑÑÐ½Ñ ÑеÑмÑнологÑÑ, надÑÐ»ÐµÐ½Ñ Ð½ÐµÐ¾Ð±ÑÑдними ÑеÑнÑÑними Ñа маÑеÑÑалÑними знаннÑми Ð´Ð»Ñ ÑÑвоÑÐµÐ½Ð½Ñ Ð²Ð»Ð°ÑÐ½Ð¸Ñ ÑеÑепÑÑв.

Le Cordon Bleu Istanbul ÑозÑаÑований на плоÑÑ 3650 м², де ÑозмÑÑÑÑÑÑÑÑ Ð´ÐµÐ¼Ð¾Ð½ÑÑÑаÑÑйна бÑдÑвлÑ

Ñо Ð¼Ð°Ñ Ð½Ð°Ð·Ð²Ñ "ЦенÑÑ Ð´Ð¾ÑконалоÑÑÑ". Школа пÑагне забезпеÑиÑи ÑÑÑденÑÑв не ÑÑлÑки ÑеоÑеÑиÑними знаннÑми, але й

Ñакож з ÑÑÑма необÑÑдними пÑоÑеÑÑйними знаннÑми Ñа навиÑками Ð´Ð»Ñ Ð¼Ð°Ð¹Ð±ÑÑнÑÐ¾Ñ ÐºÐ°Ñ'ÑÑи.

ЦенÑÑ Ð´Ð¾ÑконалоÑÑÑ;

⢠ÐаÑÑÑо-ÐÑдиÑоÑÑÑ

⢠ÐÑÑнÑ, кавоваÑка Ñа багаÑоÑÑлÑÐ¾Ð²Ñ ÐºÑÑнÑ

⢠ÐабоÑаÑоÑÑÑ ÑенÑоÑного аналÑзÑ

⢠ÐÑновна кÑÑÐ½Ñ - 200 м²

⢠ÐÑакÑиÑний ÑеÑÑоÑан: L'Atelier Bleu

⢠ÐÑиваÑна ÑдалÑнÑ

⢠ÐанкеÑний зал

⢠ÐÑновна виÑобниÑа кÑÑнÑ

⢠ÐÑÑÐ½Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¼'ÑÑа, пÑиÑÑ, Ñиби Ñа овоÑÑв

ÐаÑÑ ÑÑÑденÑи завжди заоÑоÑÑÑÑÑÑÑ Ð´Ð¾ демонÑÑÑаÑÑÑ Ñа пеÑевÑÑки ÑвоÑÑ Ð·Ð½Ð°Ð½Ñ Ñа навиÑок Ñ Ð±Ð°Ð³Ð°ÑÑоÑ

наÑÑоналÑÐ½Ð¸Ñ Ñа мÑжнаÑÐ¾Ð´Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑÑÑÑв, пÑоводиÑи доÑлÑÐ´Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ð¼ÑÑÑÐµÐ²Ð¾Ñ Ñа ÑвÑÑÐ¾Ð²Ð¾Ñ ÐºÑÑнÑ; Ñ Ð¾Ð³Ð»Ñд

давно забÑÑÑ ÑÑÑави.

Розташування

Стамбул

Address
Nişantepe District,Orman Street, 34794 Çekmeköy
Стамбул, Стамбул, Туреччина