Berlin Summer University of the Arts

Введення

Прочитайте офіційний опис

Ðожне лÑÑо, поÑинаÑÑи з 2012 ÑокÑ, ми вÑдкÑиваÑмо наÑÑ Ð´Ð²ÐµÑÑ Ð´Ð»Ñ ÑемÑнаÑÑв з ÑÑÐ·Ð½Ð¸Ñ Ð´Ð¸ÑÑиплÑн: обÑазоÑвоÑÑого миÑÑеÑÑва, дизайнÑ, мÑзики, ÑвоÑÑого пÑдпÑиÑмниÑÑва, ÑпÑавлÑÐ½Ð½Ñ Ð¼Ð¸ÑÑеÑÑвом Ñа Ñамо-маÑкеÑингÑ. ÐÑе Ñе в ÑÐ°Ð¼Ð¾Ð¼Ñ ÑеÑÑÑ Ð½Ð°Ð¹Ð±ÑлÑÑого Ñа найнадÑйнÑÑого мÑÑÑа ÐÑмеÑÑини.

Ðоманда пÑиÑÑÑаÑÐ½Ð¸Ñ Ð²ÑиÑелÑв Ñа ÑÑенеÑÑв пÑопонÑÑ ÑпÑиÑÑливе ÑеÑедовиÑе, де ви можеÑе кинÑÑи виклик ÑвоÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð²Ð¸ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ñа кÑиÑиÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ Ð¼Ð¸ÑленнÑ, знайÑи ÑвÑй ÑÑдожнÑй Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ñ Ñа вÑзÑалÑÐ½Ñ Ð¼Ð¾Ð²Ñ, ÑеалÑзÑваÑи ÑÐ²Ð¾Ñ ÑдеÑ, подÑлиÑиÑÑ Ð½Ð¸Ð¼Ð¸ з однодÑмÑÑми Ñа ÑÑвоÑиÑи меÑежÑ, Ñка бÑде Ð´Ð»Ñ ÐаÑÐ¾Ñ ÐºÐ°Ñ'ÑÑи.

ÐÑиÑднÑйÑеÑÑ Ð´Ð¾ наÑ, Ñоб навÑаÑиÑÑ Ð² ÐеÑлÑÐ½Ñ Ñ Ð·ÑÑÑÑÑÑиÑÑ Ð· ÑÑдожниками Ñа ÑвоÑÑÑми з ÑÑÑого ÑвÑÑÑ. ÐаÑÑÐ½ÐµÐ½Ð½Ñ ÑнÑкалÑÐ½Ð¾Ñ Ð°ÑмоÑÑеÑоÑ, вивÑÑÑÑ ÑÐ²Ð¾Ñ ÑнÑеÑеÑи Ñа занÑÑиÑÑÑÑ Ð² мегаполÑÑ ÑвоÑÑоÑÑÑ Ð² Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð· найбÑлÑÑÐ¸Ñ Ñ Ð½Ð°Ð¹Ð±ÑлÑÑ Ð±Ð°Ð³Ð°ÑогÑÐ°Ð½Ð½Ð¸Ñ ÑнÑвеÑÑиÑеÑÑв миÑÑеÑÑв Ñ ÑвÑÑÑ.

ÐÑдпиÑÑÑÑÑÑ Ð½Ð° наÑÑ Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ð½ÐºÑ, Ñоб вона бÑла оновлена .

Розташування

Берлін

Berlin Summer University of the Arts