Conde Nast College

Введення

Прочитайте офіційний опис

Ðодний коледж Condé Nast


Ðоледж моди Condé Nast

ÐаÑÑ ÐºÑÑÑи забезпеÑÑÑÑÑ Ð·Ð°ÑоплÑÑÑе Ñа ÑнÑенÑивне академÑÑне навÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ð· непеÑевеÑÑеним доÑÑÑпом до найкÑаÑÐ¸Ñ Ñа найÑÑкÑавÑÑÐ¸Ñ ÑозÑмÑв Ñ ÑÑй галÑзÑ, вклÑÑаÑÑи команди Vogue, LOVE, Glamour, GQ Ñа безлÑÑ ÑнÑÐ¸Ñ Ð½Ð°Ð·Ð² Condé Nast.

Ðоледж забезпеÑÑÑ Ð²Ð¸Ñоко ÑвоÑÑÑ ÐºÑÑÑи в поÑÐ´Ð½Ð°Ð½Ð½Ñ Ð· мÑÑÐ½Ð¾Ñ Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð²Ð¾Ñ Ð² бÑзнеÑÑ. ÐеÑа наÑÐ¸Ñ ÐºÑÑÑÑв - пÑдгоÑÑваÑи ÑÑÑденÑÑв до безлÑÑÑ Ð·Ð°Ð²Ð´Ð°Ð½Ñ /; ÑÑайлÑнг, жÑÑналÑÑÑика, кÑпÑÐ²Ð»Ñ Ð¼Ð¾Ð´Ð¸, маÑкеÑинг, бÑендинг, гÑаÑÑÑний дизайн, PR, ÑиÑÑова ÑÑÑаÑегÑÑ, бÑзнеÑ, подÑÑ, пÑдпÑиÑмниÑÑво, елекÑÑонна комеÑÑÑÑ Ñа багаÑо ÑнÑÐ¸Ñ ÑлÑÑÑв каÑ'ÑÑи.

Рданий ÑÐ°Ñ Ð¼Ð¸ пÑопонÑÑмо наÑÑÑÐ¿Ð½Ñ Ð°ÐºÑедиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ñ ÐºÑÑÑи - магÑÑÑеÑÑÑка пÑакÑика в галÑÐ·Ñ Ð¼Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ñ Ð¼ÐµÐ´Ñа, модна комÑнÑкаÑÑÑ Ð² ÐÐ, магÑÑÑеÑÑÑво пÑдпÑиÑмниÑÑва: мода Ñа кÑеаÑÐ¸Ð²Ð½Ñ ÑндÑÑÑÑÑÑ, ÑпÑавлÑÐ½Ð½Ñ ÑозкÑÑними бÑендами MA (Ñ ÑпÑвпÑаÑÑ Ð· ÑнÑвеÑÑиÑеÑом РÑÑмонда), одноÑÑÑний ÑÑÑпÑÐ½Ñ Ð±Ð°ÐºÐ°Ð»Ð°Ð²Ñа (з вÑдзнакоÑ). ÐÑогÑама Ð¤Ð¾Ð½Ð´Ñ Vogue Ñа деÑÑÑи Ñижневий ÑеÑÑиÑÑÐºÐ°Ñ Ð¼Ð¾Ð´Ð¸ Vogue.

ÐаÑÑ ÐºÐ¾ÑоÑÐºÑ ÐºÑÑÑи вклÑÑаÑÑÑ ÑоÑиÑи ÑÐ¸Ð¶Ð½Ñ ÑнÑенÑивного лÑÑнÑого кÑÑÑÑ Vogue, одноÑижневий кÑÑÑ Ð¼Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÑилÑ, одноÑижневий модний жÑÑналÑÑÑÑÑкий кÑÑÑ, одноÑижневий модний бÑзнеÑ-кÑÑÑ, одноÑижневий кÑÑÑ ÐºÑаÑи кÑаÑи Ñа виÑÑдний Vogue Teen Weekend. ÐаÑаз ми пÑиймаÑмо заÑвки Ñ ÑподÑваÑмоÑÑ Ð²ÑÑаÑи Ð²Ð°Ñ Ñз ÑÐ¾Ð´Ð¸Ð½Ð¾Ñ Condé Nast.


СÑÑденÑÑÑкий доÑвÑд


ÐавÑаÑÑиÑÑ Ð² Fashion Condé Nast College


ÐаÑÑи доÑÑÑп до деÑÐºÐ¸Ñ Ð½Ð°Ð¹Ð²Ð¸Ð´Ð°ÑнÑÑÐ¸Ñ ÑвоÑÑÐ¸Ñ ÑозÑмÑв Ñ Ð±ÑзнеÑÑ, а Ñакож ÑнÑенÑÐ¸Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÑоÑеÑÑÐ¹Ð½Ð¸Ñ ÐºÑÑÑÑв Ñа напÑÑженого ÑÐ¾Ð·ÐºÐ»Ð°Ð´Ñ - Ñк Ñ Ð½Ð°ÑÑй новÑй, ÑÑÑаÑнÑй бÑдÑвлÑ, Ñак Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð° галеÑеÑми, ÑÑÑдÑÑми ÑоÑо - ÑÑÑденÑи знайдÑÑÑ ÑÐ²Ð¾Ñ Ð´Ð½Ñ Ñ Ðоледж Ðонде ÐаÑÑ Ñк зайнÑÑий, Ñак Ñ ÐºÐ¾ÑиÑний. Ðи вважаÑмо, Ñо дÑÑжби, ÑÐºÑ ÑÑÑденÑи ÑÑвоÑÑÑÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ з одним, коли вони навÑаÑÑÑÑÑ Ð· нами, Ñак Ñамо важливÑ, Ñк Ñ Ð¼ÐµÑÐµÐ¶ÐµÐ²Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ð»Ð¸Ð²Ð¾ÑÑÑ, ÑÐºÑ Ð²Ð¾Ð½Ð¸ маÑимÑÑÑ Ñз велиÑÐµÐ·Ð½Ð¾Ñ ÐºÑлÑкÑÑÑÑ ÑаÑÑвÑÑв Ñз зовнÑÑнÑÐ¾Ñ Ð³Ð°Ð»ÑзÑ. Як ÑезÑлÑÑаÑ, ми заоÑоÑÑÑмо багаÑе, зайнÑÑе Ñа колегÑалÑне ÑÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ Ð½Ð°ÑÐ¸Ñ ÑÑÑденÑÑв, поки вони ÑÑÑ Ð· нами, дозволÑÑÑи Ñм налагоджÑваÑи мÑÑÐ½Ñ Ð´ÑÑÐ¶Ð½Ñ ÑÑоÑÑнки, ÑÐºÑ Ð²Ð¾Ð½Ð¸ нададÑÑÑ Ñ ÑвоÑй безлÑÑÑ Ñа, безÑÑмнÑвно, зоÑÑнÑй каÑ'ÑÑÑ Ð¿Ð¾ вÑÑÐ¾Ð¼Ñ ÑвÑÑÑ.


ÐаÑ'ÑÑа


Ðоледж Ðонде ÐаÑÑ ÑÑавиÑÑ Ð½Ð°Ñим ÑÑÑденÑам можливÑÑÑÑ Ð´Ð¾ÑÑгÑи ÑвоÑÑ ÐºÐ°ÑâÑÑи мÑÑÑ. Ðоледж пÑопонÑÑ ÑÑÐ´Ð¾Ð²Ñ Ð³Ð°Ð»ÑÐ·ÐµÐ²Ñ Ð·Ð²'Ñзки Ñа паÑÑнеÑÑÑÐºÑ Ð²ÑдноÑини. СÑÑденÑи не ÑÑлÑки оÑÑимÑÑÑÑ ÑеÑелÑÐ½Ñ Ð¿ÑдгоÑÐ¾Ð²ÐºÑ Ð´Ð¾ дÑлового жиÑÑÑ, вони вже мали Ð²ÐµÐ»Ð¸ÐºÑ Ð²Ð·Ð°ÑмодÑÑ Ð· пÑоÑеÑÑйним ÑвÑÑом до виÑÐ¾Ð´Ñ Ð· коледжÑ. ÐоÑвÑд ÑобоÑи / ÑÑажÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð² Condé Nast може бÑÑи запÑопоновано вибÑанÑй гÑÑÐ¿Ñ Ð½Ð°Ð¹ÑалановиÑÑÑÐ¸Ñ ÑÑÑденÑÑв. Ðоледж не може даваÑи на ÑобоÑÑ ÑобоÑÑ Ð¼ÑÑÑÑ Ð² ÑнÑÐ¸Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½ÑÑÑ, але вÑн бÑде вводиÑи ÑекомендаÑÑÑ Ð´Ð»Ñ ÑÑÑденÑÑв зÑÑок.
ÐонÑÑлÑÑанÑи з пиÑÐ°Ð½Ñ ÐºÐ°Ñ'ÑÑи в ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ´Ð¶Ñ Ð¼Ð°ÑÑÑ Ð·Ð¼Ð¾Ð³Ñ Ð½Ð°Ð¿ÑавлÑÑи ÑÑÑденÑÑв на подалÑÑе навÑаннÑ, можливоÑÑÑ Ð¿ÑаÑевлаÑÑÑваннÑ, ÑÑажÑваннÑ, влаÑÑÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð½Ð° ÑобоÑÑ Ñа пÑоекÑи, Ñо вÑдповÑдаÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑебам кожного ÑÑÑденÑа. Ðони пÑопонÑÑÑÑ Ð¿ÑоÑеÑÑÐ¹Ð½Ñ Ð¿Ð¾ÑлÑгÑ, ÑозÑÐ¾Ð±Ð»ÐµÐ½Ñ Ð²ÑдповÑдно до ÑндивÑдÑалÑÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÑеб.
ÐÑоÑеÑÑÐ¹Ð½Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑÑлÑÑанÑи Ñакож пÑоводÑÑÑ ÑемÑнаÑи з напиÑÐ°Ð½Ð½Ñ ÑезÑме, пÑезенÑаÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑÑолÑо, навиÑок поÑÑÐºÑ ÑобоÑи Ñа ÑеÑнÑк ÑнÑеÑв'Ñ.
ÐвеÑнÑÑÑ ÑвагÑ, Ñо ÑндивÑдÑалÑне пÑоÑоÑÑÑнÑаÑÑйне забезпеÑÐµÐ½Ð½Ñ Ð´Ð¾ÑÑÑпне лиÑе Ð´Ð»Ñ ÑÑÑденÑÑв на наÑÐ¸Ñ Ð°ÐºÑедиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÑÑÑÐ°Ñ - MA Fashion Media Practice, MA Fashion Communication, MA Entrepreneurship: Fashion and Creative Industries, BA (Hons) Fashion Communication, пÑогÑама Vogue Foundation Ñа Vogue Fashion СвÑдоÑÑво.


ÐÐ¾Ð»ÐµÐ´Ð¶Ð½Ñ Ð·Ð°ÐºÐ»Ð°Ð´Ð¸


Ðоледж моди Condé Nast


Ðоледж визнаний в ÑÑÑÐ¾Ð¼Ñ ÑвÑÑÑ Ñк ÑенÑÑ Ð²Ð¸ÑÐ¾Ñ Ð¾ÑвÑÑи - мÑÑÑе, де поÑинаÑÑÑ ÑÐ²Ð¾Ñ ÐºÐ°Ñ'ÑÑÑ Ð½Ð¾Ð²Ðµ поколÑÐ½Ð½Ñ ÐºÑаÑÐ¸Ñ Ð¼Ð°ÑкеÑологÑв, PR, ÑÑилÑÑÑÑв, ÑедакÑоÑÑв, видавÑÑв Ñа жÑÑналÑÑÑÑв. Ðоледж доÑÑÐ³Ð°Ñ ÑÑого, ÑÑавлÑÑи найважливÑÑе, навÑаÑÑиÑÑ Ð² ÑенÑÑÑ Ñваги, "навÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ð² бÑдÑ-ÑкÑй ÑоÑÑÑ Ð² бÑдÑ-Ñкий ÑаÑ", Ñке Ñ Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð²Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑÐ¾Ñ Ð¿ÑакÑики. Щоб пеÑеконаÑиÑÑ, Ñо наÑÑ ÑÑÑденÑи оÑÑимÑÑÑÑ Ð¼Ð°ÐºÑималÑÐ½Ñ ÐºÐ¾ÑиÑÑÑ Ð²Ñд ÑнÑкалÑного ÑозÑмÑннÑ, Ñке вони оÑÑимÑÑÑÑ Ñ ÑндÑÑÑÑÑÑ Ð¼Ð¾Ð´Ð¸ Ñа його ÑÑÑоÑиÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑекÑÑÑ, коледж пÑÐ¸Ð¹Ð¼Ð°Ñ Ð¿ÐµÑÑоналÑзований Ñа дÑже гнÑÑкий пÑдÑÑд до навÑÐ°Ð½Ð½Ñ ÑÑÑденÑÑв.

ÐавÑалÑна ÑеÑедовиÑе
ÐаÑÑ ÐºÑÑÑи базÑÑÑÑÑÑ Ð½Ð° пÑакÑиÑÐ½Ð¸Ñ Ð¼ÐµÑÐ¾Ð´Ð°Ñ - не пÑоÑÑо ÑеоÑÑÑ. ÐÐ¸ÐºÐ»Ð°Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ Ñ ÑнÑенÑивним Ñа ÑпÑиÑÑливим, поÑднÑÑÑи Ð²ÐµÐ»Ð¸ÐºÑ ÑаÑÑÐºÑ ÑеанÑÑв вÑÑ-на-вÑÑ Ñз навÑалÑними заÑобами в ÐнÑеÑнеÑÑ. Цей ÑÑÑаÑний поÑднаний пÑдÑÑд до навÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ð´Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»ÑÑ Ñакож ÑепеÑиÑоÑам ÑегÑлÑÑно конÑÑолÑваÑи ÑÑпÑÑнÑÑÑÑ ÑÑнÑв Ñа надаваÑи еÑекÑÐ¸Ð²Ð½Ñ Ñа поÑÑÑÐ¹Ð½Ñ Ð²ÑдгÑки, ÑÐºÑ Ñ Ð¶Ð¸ÑÑÑво важливими Ð´Ð»Ñ Ð·Ð°Ð±ÐµÐ·Ð¿ÐµÑÐµÐ½Ð½Ñ ÑÑпÑÑÐ½Ð¸Ñ ÑезÑлÑÑаÑÑв навÑаннÑ. СÑÑденÑи Ñакож здобÑваÑÑÑ ÑÑнний, пÑакÑиÑний доÑвÑд в оÑганÑзаÑÑÑ Ð²ÑзÑалÑÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑезенÑаÑÑй. ÐÑнова ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ´Ð¶Ñ Condé Nast полÑÐ³Ð°Ñ Ð² ÑомÑ, Ñоб озбÑоÑÑи ÑÑÑденÑÑв знаннÑми Ñа навиÑками, вÑдповÑдними ÑиÑÐ¾ÐºÐ¾Ð¼Ñ ÐºÐ¾Ð»Ñ ÐºÐ°ÑâÑÑи в ÑндÑÑÑÑÑÑ Ð¼Ð¾Ð´Ð¸, або пÑдгоÑÑваÑи ÑÑ Ð´Ð¾ подалÑÑого вивÑÐµÐ½Ð½Ñ Ñ Ð²ÑдповÑÐ´Ð½Ð¸Ñ Ð³Ð°Ð»ÑзÑÑ.

ÐÑблÑоÑека - дÑÑк Ñа ÑиÑÑовий
СÑÑденÑи маÑÑÑ Ð´Ð¾ÑÑÑп до Ð²ÐµÐ»Ð¸ÐºÐ¾Ñ ÐºÑлÑкоÑÑÑ Ð´ÑÑÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñа ÑиÑÑÐ¾Ð²Ð¸Ñ Ð·Ð°ÑобÑв маÑÐ¾Ð²Ð¾Ñ ÑнÑоÑмаÑÑÑ. ЦенÑÑалÑне мÑÑÑе ÑозÑаÑÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ðондона в ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ´Ð¶Ñ Ñакож ознаÑаÑ, Ñо ÑÑÑденÑи маÑÑÑ Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¸Ð¹ доÑÑÑп до багаÑÑÐ¾Ñ Ð²Ð°Ð¶Ð»Ð¸Ð²Ð¸Ñ Ð¿ÑблÑÑÐ½Ð¸Ñ Ð±ÑблÑоÑек Ñа мÑзеÑв, вклÑÑаÑÑи ÐÑиÑанÑÑÐºÑ Ð±ÑблÑоÑекÑ, ÐаÑÑоналÑÐ½Ñ Ð±ÑблÑоÑÐµÐºÑ Ð¼Ð¸ÑÑеÑÑв Ñ V

Розташування

Лондон

Conde Nast College Of Fashion & Design

Address
Condé Nast College of Fashion & Design
 Admissions 
16-17 Greek Street
W1D 4DR Лондон, Англія, Великобританія